Kategorie

  • San97
  • 29.02.2016
   

  Oblicza Geografii 2 Zakres Rozszerzony
  Zad.4/str.17
  Wymień podstawowe cechy gospodarcze, demograficzne i społeczne państw o różnym poziomie rozwoju i omów je na wybranych przykładach.

  • trudnezadaniaokta
  • 1.03.2016
   
  Wysoki poziom rozwoju

  Gospodarcze:
  - wysoka wartość PKB (powyżej 15 tys. USD)
  - dominacja usług w tworzeniu PKB, bardzo mały udział rolnictwa
  - wysokie nakłady na prace badawczo-rozwojowe (nawet 2-4% PKB) oraz znaczne nakłady inwestycyjne
  - duża produkcja energii wynikająca z ogromnego zapotrzebowania

  Demograficzne:
  - ujemny lub bliski zeru przyrost naturalny, wynikając z upowszechnienie się modelu rodziny 2+1 i świadomego jej planowania
  - niski wskaźnik śmiertelności niemowląt, dzięki wysokiemu poziomowi opieki medycznej
  - średnia długość trwania życia powyżej 80 lat

  Społeczne:
  - analfabetyzm nie występuje lub stanowi zjawisko marginalne
  - wysoki wskaźnik telefonizacji i duży odsetek korzystających z internetu
  - wysoka wartość kaloryczna posiłków spożywanych w ciągu doby prowadząca często do przejedzenia i otyłości

  Średni poziom rozwoju

  Gospodarcze:
  - średni poziom PKB (2-15 tys. USD)
  - duży udział usług w tworzeniu PKB przy stosunkowo wysokim udziale przemysłu i rolnictwa
  - niezbyt wysokie nakłady na prace badawczo-naukowe (poniżej 1% PKB)
  - produkcja energii mniejsza niż w krajach wysoko rozwiniętych

  Demograficzne:
  - niski przyrost naturalny
  - wskaźnik śmiertelności niemowląt nieco wyższy niż w krajach wysoko rozwiniętych
  - średnia długość trwania życia, szczególnie mężczyzn ok. 55-65 lat

  Społeczne:
  - poziom analfabetyzmu podobny do występującego w krajach rozwiniętych
  - średni wskaźnik telefonizacji i odsetek korzystających z internetu
  - mniejsza wartość kaloryczna posiłków spożywanych w ciągu doby i niższy odsetek ludzi otyłych niż w krajach wysoko rozwiniętych

  Niski poziom rozwoju:

  Gospodarcze:
  - niski poziom PKB (poniżej 2 tys. USD)
  - dominacja rolnictwa i przemysłu w strukturze PKB
  - bardzo niskie nakłady na prace badawczo-rozwojowe
  - niska produkcja energii, praktycznie brak energetyki

  Demograficzne:

  - wysoki przyrost naturalny będący skutkiem m.in. modelu rodziny wielodzietnej
  - wysoki wskaźnik śmiertelności niemowląt wynikający z niskiego poziomu opieki medycznej
  - średnia długość trwania życia nawet poniżej 40 lat

  Społeczne:

  - wyjątkowo wysoki poziom analfabetyzmu powyżej 50%
  - słaby dostęp do telefonii i internetu
  - niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb żywieniowych, częste zjawisko głodu
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.