Kategorie

  • Nataleczka155
  • 27.10.2018
   

  Ćwiczenie 7/59 Zasady rachunkowości finansowej

  ZAŁOŻENIA: Spółka z o.o. „OLIMP” we Wrocławiu, ul. Kolorowa 7 zajmuje się produkcją torebek skórzanych. Bilans spółki na dzień 01.12.2001X r. przedstawia się następująco:

  BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 01.12.2001X r.
  (uproszczony)
  Lp. Aktywa Suma (zł)
  1. Środki trwałe 78,000,00
  2. Inwestycje długoterminowe 16,000,00
  3. Materiały 11,600,00
  4. Należności od odbiorców 6,700,00
  5. Należności publicznoprawne 4,800,00
  6. Kasa 4,200,00
  7. Rachunek bieżący 35,400,00

  Lp. Pasywa Suma(zł)

  1. Kapitał zakładowy 120,000,00
  2. Kapitał zapasowy 28,000,00
  3. Zysk netto – wynik finansowy 5,000,00
  4. Zobowiązania wobec pracowników 3,700,00

  SUMA BILANSOWA AKTYWÓW 156 700,00 SUMA BILANSOWA PASYWÓW 156 700,00
  1. W grudniu zarejestrowano następujące operacje gospodarcze:
  a) kredyt bankowy – 15 000 zł
  b) należności z tytułu podatku VAT – 4 800 zł
  c) razem - ……….
  2. Odbiorca wpłacił należność do kasy – 5 200 zł
  3. Zakupiono 2 – letnie obligacje Skarbu Państwa za gotówkę – 3 000 zł
  4. Wypłacono gotówką zaległe wynagrodzenia pracownikom – 3 700 zł
  5. Pobrano gotówkę z banku do kasy – 3 100 zł
  6. Zakupiono ze środków w banku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 44 200 zł
  7. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów – 150 zł
  8. Opłacono koncesje środkami pieniężnymi w banku – 3 600 zł
  9. Zakupiono od dostawcy i przyjęto do magazynu skórę – zapłata w terminie późniejszym 2 530 zł
  10. Zakupiono za gotówkę i przyjęto do użytkowania meble – 3 600 zł
  11. Odprowadzono gotówkę z kasy na rachunek bankowy – 2 000 zł
  12. Spłacono z rachunku bieżącego:
  a) ratę kredytu bankowego – 600 zł
  b) zobowiązania wobec dostawcy skóry - ……….
  c) razem - ……….

  POLECENIA:
  1. Otwórz konta na podstawie bilansu.
  2. Zaksięguj operacje gospodarcze z grudnia.
  3. Sporządź zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.201Xr.
  4. Sporządź bilans końcowy na dzień 31.12.1Xr.
  5. Zamknij konta.

 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.