Kategorie

  • Claudiette91
  • 23.02.2011
   

  Jaki jest bilans wodny na Warmii i Mazurach?

  • borys2301
  • 24.02.2011 zmieniony
   
  może się przyda

  Województwo warmińsko – mazurskie położone jest w północno-wschodniej części Polski.Potrzeby wodne województwa określono dla trzech najważniejszych działów gospodarki tj. rolnictwa, przemysłu i gospodarki komunalnej.
  Potrzeby wodne rolnictwa:
  Określając potrzeby wodne rolnictwa kierowano się oceną następujących potrzeb gałęzi rolnictwa:
  - potrzeby wodne produkcji rolnictwa (nawodnienia)
  - potrzeby wodne stawów rybnych
  - potrzeby wodne osiedli wiejskich.
  Podstawowym rodzajem poboru wody dla rolnictwa są nawodnienia użytków zielonych. Użytki te na obszarze województwa zajmują około 12,7% ogólnego obszaru uŜytków rolnych. Następuje stopniowy wzrost nawodnień obszarów uprzedni odwadnianych.Trwałe łąki położone są przeważnie w dolinach rzek i cieków jako dolinowe lub smużne.Natomiast trwałe pastwiska zlokalizowane są przeważnie blisko zagród gospodarskich oraz na obszarach o duŜych spadkach podłużnych trudnych do uprawy płużnej.
  #Nawodnienia
  Na potrzeby rolnictwa i leśnictwa wykorzystano 25,1 hm3/rok, przy czym
  w porównaniu do trzech poprzednich lat zaobserwowano tendencję malejącą.
  UŜytkownicy korzystający z poboru wód powierzchniowych dla celów rolniczych zlokalizowani są wzdłuż dolin rzecznych a podstawowym przeznaczeniem poboru wody są nawodnienia użytków zielonych.
  #Potrzeby wodne stawów rybnych
  Prowadzenie prawidłowej gospodarki rybackiej na stawach rybnych wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości wody na uzupełnianie strat na parowanie w okresach, gdy przewyższa ono opad efektywny, przesiąki przez dno zbiorników i groble oraz na potrzeby napełniania stawów w okresie wiosny (stawy produkcyjne) lub jesieni (magazyny i zimochowy). W bilansie wodnym większych dorzeczy stawy rybne nie odgrywają większej roli natomiast mają one istotne znaczenie dla bilansu wodnego mniejszych rzek i strumieni posiadających zlewnie mniejsze niż 50 km2.
  #Potrzeby wodne osiedli wiejskich
  Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę osiedli wiejskich są zasoby wód podziemnych. Ujęcia wody powierzchniowej są rozproszone a wydajność jest tak mała, że ich wpływ na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych jest niewielki i nieistotny dla bilansu wodno – gospodarczego.
  #Potrzeby wodne przemysłu
  Przemysł w województwie warmińsko – mazurskim korzysta zarówno z wód powierzchniowych jak i podziemnych, przy czym są to przeważnie ujęcia własne.Według danych US przemysł pobierał 21 hm3/rok wód powierzchniowych i 9,4 hm3/rok wód podziemnych, przy czym zrzut wody wyniósł 19,1 hm3/rok.
  #Potrzeby wodne gospodarki komunalnej
  Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miast są zasoby wód podziemnych. Według US pobrano 55,2 hm3/rok wody na cele gospodarki komunalnej.
  • borys2301
  • 24.02.2011
   
  Zasoby wód powierzchniowych województwa
  Na zasoby wód składają się wody płynące rzek, kanałów i cieków stale lub okresowo
  prowadzących wodę oraz wody stojące jezior, stawów zbiorników wodnych, bagien, mokradeł i podmokłości.
  -Przepływ nienaruszalny
  Przy określaniu wielkości przepływów nienaruszalnych należy kierować się zasadą, że ustalone wielkości mają zapewnić potrzeby Ŝycia biologicznego rzek, potrzeby rybacko – wędkarskie,turystyki oraz żeglugi w odniesieniu do kanałów żeglugowych.
  -Zasoby wód płynących
  Zasoby wód płynących określono dla zlewni wchodzących w całości lub częściowo w obszar województwa warmińsko – mazurskiego, przy czym po stronie zasobów przyjęto przepływy średnie roczne z lat hydrologicznych 1951 -1960.
  -Zasoby wód stojących
  Na zasoby te w województwie składają się wody:
  - - jezior,
  - - stawów,
  - - zbiorników i oczek wodnych,
  - - mokradeł, bagien i podmokłości.
  Mając na uwadze możliwości dyspozycyjnego magazynowania wody należy przede wszystkim wykorzystać duże, naturalne zbiorniki wodne jakimi są jeziora.Jako dyspozycyjne można traktować tylko zasoby mieszczące się w strefie wahań poziomów zwierciadła wody w jeziorach, którą można uznać za warstwę czynną. Grubość tej warstwy można, bez najmniejszych skutków szkodliwych dla otoczenia, określić na 20 cm dla wszystkich jezior, pod warunkiem wykonania urządzeń umożliwiających piętrzenie i pobór wody.W województwie występuje 761 jezior o powierzchni od 1ha do 50ha,i 321jezior o powierzchni większej od 50ha. Powierzchnia tych jezior wynosi 127,27 tys. ha a pojemność całkowita 8,53 mln m3.Już tylko taka pojemność dyspozycyjna teoretycznie pozwoliłaby na uzyskanie około 8,53 mln m3 wody. Samo podpiętrzenie o 20 cm Systemu Wielkich Jezior Mazurskich pozwoli na uzyskanie 60 mln m3 wody.
  W ostatnich latach dało się zauważyć coraz większe zainteresowanie budową stawów rybnych. Obszaru stawów rybnych w tej chwili nie można dokładnie sprecyzować, gdyż szereg z nich budowanych jest „na dziko” w sposób niekontrolowany. Według ustaleń w województwie są 332 stawy, w których prowadzona jest hodowla ryb. Łącznie powierzchnia zbiorników do hodowli ryb wynosi 20 908 ha a pojemność 1 029 mln m3.
  • borys2301
  • 24.02.2011 zmieniony
   
  Przewiduje się, że w ramach wdrażania programu małej retencji powierzchnia stawów rybnych wzrośnie o 4 526,5 ha przy pojemności 47 709mln m3.Ważną rolę w retencjonowaniu wody będą odgrywały zbiorniki wodne mniejsze od 1ha, w tym
  również i śródpolne oczka wodne rozsiane na dużym obszarze.Zbiorniki i oczka wodne, ze względu na ich znaczną ilość pozwolą na zgromadzenie 5,58 mln m3
  wody.Naturalnym miejscem gromadzenia wody są również bagna, mokradła i rozlewiska. Wody magazynowane przez mokradła i rozlewiska zasilają wody podziemne. Z gospodarczego punktu widzenia obszary te stanowią nieużytki, lecz ich rola w środowisku przyrodniczym jest bardzo ważna. Są one siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt, urozmaicają krajobraz i stanowią strefę buforową ochrony wód.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.