DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Proszę o przetłumaczenie dzięki;)
  A The other museum I visited in Hawana was in the Hotel Ambos. You just walk into the building take the lift up and find yourself in room 511 where Ernest Heminggway uset to live when he was writing For Whom the Bell Tolls. Inside the room there is still his old type writer.

  B But the food in my hotel was very good. I was staying in the Havana Libre the prewious Hilton Hotel an enormous building with a very good manager. When I was swimming in the pool I met a young American. It was a big surprice because the USA is still blockading Cuba and it discourages its citizens from visiting the island.

  C The first problem I had was connected with the journey to Cuba.It was very difficult to get a ticket and all kinds of travel agents kept telling me "We are full" or "Cuba is full". Finally I got a ticket on a flight with Cubana the national airline. people told me horrible stories about it but in fact my cubana flight was excellent.

  D Tourism is arleady having a great effect changing things offering a look at other worlds, making people want more freedom. Tourists are valued and liked and it is nice to be liked by nice people. So go to Cuba soon before it really is full. Probably full of Americans trying to turn it into another Bahamas.

  E The second problem I had was in fact my ambitions to meet as many Cubans as possible. For a foreigner speaking English it is not easy at all. By absolute chance I landed in Havana in the middle of the International
  Beatles Conference. Cubans are passionate about The Beatles and it was their third conference on this subject.

  F I decided to go to Cuba because I am working on a book about the Caribbean. I have already been to 23 islands in that region but somehow have not made it to Cuba the biggest of them all. I was fascinated to see what is happening in the country which has been cut off from others since the Fidel Castro Revolution of 1959

  G The conference was partly sponsored by the British Embassy so I agreed to give a little talk. In this way I met some Beatles fans who live in Cuba and they invited me to visit their homes. It was shocking to realise that they are still living on food rations- for example each person gets only six eggs a month.

  H I then moved for a few days to the main holiday resort, Varadero, which is basically one enormous white beach. But I didn't like it. If you want to go to Cuba it is better to spend more time in Havana where you can get the fell or the real cuba. Before it all changes which I am sure it will.

  I In conection with collections and museums, I visited two of them. First I went to the Museum of the Revolution. It has enormous marble corridors and is filled with the things you find in most museums. The only difference is that instead of Royal jewels They show Che Guevara is black beret and Fidel Castro is trousers.

  J So there are not many Americans in Cuba but you can see something else which is very Americian: old cars from the 1950s big limons which we normally see today only in old films. There are very well kept by their owners. There are also many collectors in Cuba who keep such cars for their value for money.
 2.  
  Innego muzeum, które odwiedziłem w Hawana była w hotelu Ambos. Wystarczy wejść do budynku, wjechał windą i znaleźć się w pokoju 511, gdzie Ernest Heminggway uset żyć, gdy pisał Komu bije dzwon. W pokoju jest jeszcze jego stare maszyny do pisania.

  B, ale jedzenie w moim hotelu było bardzo dobre. I przebywał w Hawanie Libre prewious Hilton Hotel ogromny budynek z menadżerem bardzo dobry. Kiedy byłem pływanie w basenie spotkałem młodego Amerykanina. To była wielka niespodzianka, ponieważ w USA jest nadal blokadę Kuby i zniechęca obywateli wizytę na wyspie.

  C Pierwszy problem miałam związane z podróżą do Cuba.It bardzo trudno było dostać bilet i wszelkiego rodzaju biur podróży powtarzał mi: "Jesteśmy pełni" lub "Kuba jest pełny". Wreszcie mam bilet na lot z Cubana narodowego przewoźnika. osób powiedziało mi, straszne historie o tym, ale w rzeczywistości mój lot Cubana była doskonała.

  D Turystyka jest arleady o wielki wpływ zmieniających się co oferuje spojrzeć na inne światy, co ludzie chcą więcej wolności. Turyści są cenione i lubiane i miło jest być lubianym przez miłych ludzi. Więc idź na Kubę tuż przed naprawdę jest pełna. Prawdopodobnie z Amerykanów próbuje włączyć go do innego Bahamach.

  E Drugi problem miałem w rzeczywistości moje ambicje aby sprostać tak wielu Kubańczyków jak to możliwe. Dla obcokrajowca mówić po angielsku nie jest łatwe. Bezwzględnych szansę wylądowałem w Hawanie w trakcie Międzynarodowego
  Konferencja Beatles. Kubańczycy są pasjonatami The Beatles i to ich trzecia konferencja na ten temat.

  FI postanowił udać się do Kuby, bo jestem w pracy nad książką o Karaiby. Jestem już na 23 wyspach w tym regionie, ale jakoś nie dotarł do Kuby największy z nich. Byłem zafascynowany, aby zobaczyć, co się dzieje w kraju, który został odcięty od innych, ponieważ Fidel Castro rewolucji z 1959 r.

  G Konferencja była częściowo sponsorowana przez Ambasadę Brytyjską więc zgodziłem się dać trochę porozmawiać. W ten sposób poznałam fanów Beatlesów, którzy mieszkają na Kubie i zaprosił mnie do swoich domów. To było szokujące sobie sprawę, że są one nadal utrzymujących się racje żywnościowe, na przykład każda osoba dostaje tylko sześć jaj w miesiącu.

  HI następnie przeniósł się na kilka dni do głównego kurort, Varadero, które jest po prostu jedną wielką białą plażę. Ale nie podoba. Jeśli chcesz, aby przejść do Kuby lepiej jest poświęcić więcej czasu w Hawanie, gdzie można uzyskać spadł lub rzeczywistego Kubie. Zanim to wszystkie zmiany, które jestem pewna, że będzie.

  I w conection z kolekcji i muzeów, odwiedziłem dwa z nich. Najpierw pojechałem do Muzeum Rewolucji. Ma ogromne korytarze marmuru i jest wypełniona, co można znaleźć w większości muzeów. Jedyną różnicą jest to, że zamiast kamieni Royal Pokazują one, Che Guevara jest czarny beret i Fidel Castro to spodnie.

  J więc nie ma wielu Amerykanów na Kubie, ale widać coś innego, co jest bardzo Americian: stare samochody z lat 1950 limons duże które zwykle widzimy dzisiaj tylko w starych filmach. Są bardzo dobrze zachowane przez ich właścicieli. Istnieje również wiele kolektorów na Kubie, którzy prowadzą takie samochody do ich wartości do ceny ..
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.