DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Help !!!!!!!!Pleassee :)))
  1.Dany jest trójmian kwadratowy f(x)=ax2^+bx2^+c
  a)Dla a=2, b=4, c=-5 wyznacz największą i najmniejszą wartość tego trójmianu w przedziale(-3,2)
  b) wyznacz wzór trójmianu w postaci iloczynowej, jeśli wiadomo, że ma on miejsca zerowe x1=-3, x2=4, a do jego wykresu należy punkt A=(2,20).
  2.rozwiąż nierówność 9x^2+6x+1>0
  3.Dany jest trójmian kwadratowego f o współczynniku (-3) przy najwyższej potędze są liczby x1=-6,x2=4. Oblicz f(-10).
  4.Rozwiązaniami równania x^2+bx+c=0 sa liczby 8 i (-3).Wyznacz parametry b,c.
  5.Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)=x^2+ (pod pierwiastkiem)
  -x^2 (też pod pierwiastkiem0.Wyznacz dziedzinę i zbiór wartości tej funkcji.
  6.Wykaż, że istnieją liczby x i y, takie,że (tu będzie x^2+2xy=1
  klamerka) 4xy-y^2=4 .
  7.Dana jest funkcja kwadratowa f(x)=-2x^2+12x.Wykres tej funkcji ma dokładnie jeden punkt wspólny z prostą o równaniu ...?
  8.Dana jest funkcja kwadratowa F(x)=3x^2+12x-1.Osia symetrii wykresu tej funkcji jest prosta ?
  9.Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y=(x-4)(x+6) ma współrzędne ?
  10.Funkcja f(x)=2x^2+bx+5 maleje w przedziale (-nieskończoności,3) i rośnie w przedziale (3,+nieskonczoności).Ile ma b ?
  11.jakim rozwiązaniem nierówności jest zbiór (-nieskonvczoności, -2)U(5,+nieskończoności?
  12.W jakim przedziale funkcja f(x)=x^2-4x+1 jest rosnąca?
  13.Gdy przesuniemy wykres funkcji F(x)=x^2 o 5 jednostek w lewo i 3 jednostki w dół, to otrzymamy wykres funkcji ...?
  14.Funkcja f(x)=(-m-3)x^2+5x+1 osiąga wartość największa dla... ?
  15.Zbiorem nierówności-x^2<5x jest ...?
  16.Zbiorem rozwiązań nierówności x^2+36<0 jest...?
 2.  
  15.
  -x^2-5x<0
  -x(x+5)<0
  x1=0,x2=-5
  xe(-niesk,-5)u(0,+niesk)
  16.
  x^2+36<0
  (x+6)(x-6)<0
  x1=-6,x2=6
  xe(-6,6)
 3.  
  zad.1
  f(x)=ax^2+bx+c
  a/ a=2,b=4,c=-5 f(x)=2x^2+4x-5
  x należy do <-3;2> sprawdzamy czy współrzędna wierzchołka
  należy do tego przedziału Xw=-b/2a=-4/2*2=-1 należy
  licymy dla
  x=-3 f(-3)=2*(-3)^2+4*(-3)-5=18-12-5= 1
  x=-1 f(-1)=2*(-1)^2+4*(-1)-5=1-4-5= -8najmniejsza wartość
  x= 2 f(2) =2*(2)^2+4*(2)-5=8+8-5=11 największa wartość
  b/ miejsca zerowe (-3,0); (4,0);A=(2,20)
  x y x y x y
  podstawiam za x i y do y=ax^2+bx+c
  1/ 0=9a-3b+c wyznaczm z(1) c=3b-9a i podstawiam do (2) i(3)
  2/ 0=16a+4b+c
  3/ 20=4a+2b+c

  16a+4b+3b-9a=0
  4a+2b+3b-9a=20

  7a+7b=0 /:7
  -5a+5b=20 /:(-5)

  a+b=0
  a-b=-4
  --------
  2a=-4 /:2 a=-2 -2+b=0 b=2 c=3b-9a=3*2-9*(-2)=24
  odp.a=-2,b=2,c=24
  zad.2
  9x^2+6x+1>0 korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia
  (3x+1)^2>0
  mz 3x+1=0 x=-1/3 y=0 wykresem jest parabola ramionami
  do góry i styczna wykresem do osi OX w pkt (-1/3;0)
  rozwiązanie x=R\{-1/3}
  zad.3
  a=-3;x1=-6 , x2=4 f(-10)=?
  funkcję kwadratową f(x)=ax^2+bx+c zapisujemy w postaci
  iloczynowej f(x)=a(x-x1)*(x-x2)=-3(x-x1)*(x-x2)
  f(x)=-3(x+6)*(x-4)
  f(-10)=-3(-10+6)*(-10-4))=-3(-4)*(-14)=-168

  zad.4/
  x^2+bx+c=0 x1=8, x2=-3

  8^2+b*8+c=0 8b+c=-64 /*(-1) -8b-c=64
  (-3)^2+b(-3)+c=0 -3b+c=-9 -3b+c=-9
  ---------
  -11b=55/:(-11)
  b=-5 -3*(-5)+c=-9
  15+c=-9 c=-24
  zad.5/
  f(x)=x^2+pierwiastek z (-x^2)
  wyrażenie pod pierwiastkiem musi być większe lub równe zero
  (-x^2)>równe 0 /*(-1)
  x^2 <równe 0
  tylko dla x=0 jest równe zero
  D={0} Y={0} zbiór wartości
  zad.6/
  x^2+2xy=1 /*(-2) -2*x^2-4xy=-2
  4xy-y^2=4 -y^2+4xy= 4
  --------------
  -2*x^2-y^2=2 /(-1)
  2*x^2+y^2=-2 lewa strona równania jest zawsze dodatnia
  a prawa ma być ujemna ,nie istnieją takie x i y które
  spełniją powyższy układ
  zad.7/
  f(x)=-2x^2+12x =-2x*(x-6)
  wyznaczam miejsca zerowe funkcji f(x)=0
  gdy -2x=0 lub x-6=0
  x=0 x=6
  xw=-b/2a=-12/(-2*2)=3 yw=-2*3^2+12*3=-18+36=18

  prosta y=18 ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem
  zad.8
  f(x)=3x^2+12x-1
  xw=-b/2a=-12/2*3=-2 x=-2 oś symetrii
  zad.9/
  f(x)=(x-4)*(x+6) mz x1=4 x2=-6
  xw=(x1+x2)/2= (4+(-6))/2=-1
  yw(-1)=(-1-4)*(-1+6)=(-5)*5=-25
  W=(-1,-25)
  zad.10/
  f(x)=2x^2+bx+5
  f(x) maleje w przedziale (-nieskończoność,3)
  f(x) rośnie w przedziale (3,+nieskończoności)
  xw=3
  xw=-b/2a=-b/2*2=-b/4
  -b/4=3 /*(-4)
  b=-12
  zad.11/ nie wiem o co w nim chodzi?
  zad.12/
  f(x)=x^2-4x+1
  żeby określić przedział w którym funkcja rośnie lub maleje
  należy znaleźć współrzędne wierzchołka paraboli
  xw=-b/2a=-(-4)/2=2 parabola jest ramionami do góry
  f(x) rośnie w przedziale (2,+nieskończoności)
  zad.13/
  f(x)=x^2 trzeba przesunąć o wektor u=[5,-3]
  f(x)=(x-5)^2-3 postać kanoniczna funkcji kwadratowej
  f(x)=x^2-10x+25-3=x^2-10x+22 postać ogólna
  zad.14/
  f(x)=(-m-3)*x^2+5x+1 funkcja osiąga wartość największą
  gdy parabola jest ramionami w dół wtedy wierzchołek jest
  najwyżej (-m-3)<0
  -m<3 /*(-1)
  m>-3
  zad.15
  -x^2<5x
  x^2+5x>0
  (1) x(x+5)>0
  miejsca zerowe x1=0 x2=-5 rysujemy parabolę ramionami
  do góry i rożwiązujemy nierówność oznaczoną (1)
  (-nieskończoności,-5)U (0,+nieskończoności)
  zad.16/
  x^2+36<0
  lewa strona nierówności przyjmuje zawsze wartości
  dodatnie i nie da się rozłożyć na czynniki.Musiałoby
  być x^2-36 ale tak nie jest i rozwiązanie przez kogoś
  napisane jest błędne.
  wspólrzędne wierzchołka paraboli to (0,36)
  wykres jest ramionami do góry i ma zawsze wartości
  dodatnie a x^2+36<0 ma mieć wartości ujemne a to
  jest niemożliwe x należy do zbioru pustego tzn.
  nie ma rozwiązania.


  4xy-y^2=4
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.