DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  b)Uzepełnij zwroty wyrazami z ramki
  Wyrazy: go, send, sit, learn, watch, stand, read, get, be, surf, take, win
  1)............. to drive
  2)............. down
  3)............. married
  4)............. shopping
  5)............. born
  6)............. up
  7)............. a prize
  8)............. the Internet
  9)............. an exam
  10)............ magazines
  11)............ TY
  12)............ text messages.

  c) Uzupełnij tekst wyrazami z ramki
  Wyrazy: sleepover, shadow, noises, lying, grew, born, jumped, moon, frightening, ghost, brother, haunted

  I went to a (1)........... at my friend's house. We watched a (2)........... film. It was about a girl who was (3)......... in London, but she(4)......... up in an old,(5)........... house ina small village. When she was young, her (6)........ died in an accident. One night, she was (7)....... down in bed and she saw a big, black(8)........... in her bedroom. Then she saw (9)......... of her brother! After the film, my friends and I couldn't sleep. There was a full (10).......... that night, and we heard stange (11)....... in the room.Suddenly, someone screamed. My friend's brother was hiding in the room, and he (12)........ out of the wardrobe.

  d) Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie
  1) We.......... (study) French last year.
  2).......... (David/ learn) to drive at the moment?
  3) I........ (win) a prize three years ago.
  4) Rory hardly ever....... (go) to the cinema.
  5) When .......... (be) your sister born?
  6) We......... (sit) in the cemetery when we heard noises.
  7) My friends...... (not be) usually late.
  8)...... 9you/ send) me a text message yesterday.?
  9) Who...... (drive) when they crashed the car?
  10) My parents ......... (not grow up ) in the city.

  e) Przeczytaj odpowiedzi i ułóż pytania. Zastosuj prawidłowy czas 9past simple lub past continuous)
  1) pete/ go/ to university?
  ..........................................
  No, he didn't.
  2) It/ rain/ yesterday morning?
  ..........................................
  Yes, it was.
  3) Your mum/ work/ in an office?
  ..........................................
  Yes, she does.
  4) You/ write/ a letter?
  .........................................
  No, I'm not.
  5) Your friends/ stay in/ last night?
  .........................................
  Yes, they did.

  f)Przetłumacz zdania.
  1) I took an exam last week.
  2) What happened while he was staying at the house?
  3) She wasn't happy when she worked ta the hospital.
  4) We're going out on Friday. Do you want to come?
  5) My cousin left school two years ago.
  6) We always watch cartoons on Saturday nornings.
  7) I was waiting in frnt of the cemetery.
  8) When did your aunt and uncle get married?

  g) Przepisz zdania, poprawiając zaznaczone błędy.
  1) WERE Brad Pitt a waiter before he was famous?
  2) I didn't WON any prizes last year.
  3) How often DO your best friend play sport?
  4) My friends NOT waiting when I arrived.
  5) YOU ARE watching that documentary tonight?
  6) Madonna BECOMED famous years ago.
  7) M=We didn't WALKED home last night.
  8) I was READDING my book when Nick phoned.
  (trzeba poprawić te, ktore są napisane wielkimi loterami )
 2.  
  1)LEARN to drive
  2) SIT down
  3)GET married
  4)GO shopping
  5) BE born
  6)STAND up
  7)WIN a prize
  8)SURF the Internet
  9)TAKE an exam
  10) READ magazines
  11)WATCH TV
  12)SEND text messages.
 3.  
  1) Miałem egzamin w zeszłym tygodniu.
  2) Co się stało w czasie kiedy był w domu?
  3) Nie była szczęśliwa, kiedy pracowała w szpitalu.
  4) Wychodzimy w piątek. Czy chcesz przyjść?
  5) Mój kuzyn skończył szkołe dwa lata temu.
  6) Zawsze oglądamy kreskówki w sobotnie poranki.
  7) Czekałem z przodu (na początku) cmentarza.
  8) Kiedy Twoja ciotka i wujek się pobrali?
 4.  
  to tyle na ile starczyło mi czasu ;)

  PZDR
 5.  
  To ja dokończę dzieło Pocztusa ;)

  c) 1. sleepover
  2. frightening
  3. born
  4. grew
  5. haunted
  6. brother
  7. lying
  8. shadow
  9. ghost
  10. moon
  11. noises
  12. jumped

  d) 1. studied
  2. Is David learning
  3. won
  4. goes
  5. was
  6. were sitting
  7. aren't
  8. Did you send
  9. was driving
  10. didn't grow up

  e) 1. Did Pete go to university?
  2. Was it raining yesterday morning?
  3. Does your mum work in an office?
  4. Are you writing a letter?
  5. Did your friends stay in last night?

  g) 1. Was Brad Pitt a waiter before he was famous?
  2. I didn't win any prizes last year.
  3. How often does your best friend play sport?
  4. My friends weren't waiting when I arrived.
  5. Are you watching that documentary tonight?
  6. Madonna became famous years ago.
  7. We didn't walk home last night.
  8. I was reading my book when Nick phoned.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.