DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  omow składniki srodkow gospodarczych
 2.  
  Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia.

  1. Pojęcie aktywów - całość środków gospodarczych stanowiących majątek danej jednostki gospodarczej.

  2. Klasyfikacja środków gospodarczych według postaci, w jakiej występuje majątek:
  a) składniki rzeczowe - środki pracy, przedmioty pracy, produkty pracy, towary,
  b) wartości niematerialne i prawne - prawa autorskie, licencje, programy komputerowe, patenty,
  c) składniki finansowe - środki pieniężne, nabyte papiery wartościowe, udzielone pożyczki,
  d) należności - sumy należące od innych jednostek i osób.

  3. Klasyfikacja ogółu składników majątkowych według kryterium czasu uwzględniającego zdolność środków gospodarczych do zachowania postaci:
  a) majątek trwały - składniki majątkowe zdolne do zachowania postaci przez okres dłuższy niż jeden rok,
  b) majątek obrotowy - składniki majątkowe, które zmieniają swoją postać w ciągu jednego roku.

  4. Charakterystyka składników majątku trwałego.
  a) wartości niematerialne i prawne - wartość firmy, prawa majątkowe, oprogramowanie komputerów, koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, koszty zakończonych prac rozwojowych,
  b) rzeczowy majątek trwały - grunty własne, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, pozostałe środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, zaliczki na poczet inwestycji,
  c) finansowy majątek trwały - udziały, papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe,
  d) należności długoterminowe.

  5. Charakterystyka składników majątku obrotowego
  a) zapasy - materiał, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary , zaliczki na poczet dostaw,
  b) należności i roszczenia - należności z tytuł dostaw i usług, z tytuł podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych, należności wewnątrz-zakładowe, pozostał należności, należności dochodzone na drodze sądowej,
  c) papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - udział i papiery wartościowe nabyte w celach handlowych, czeki i weksle płatne w okresie dłuższym niż 3 miesiące,
  d) środki pieniężne - środki pieniężne w kasie, środki pieniężne banku, inne środki pieniężne.

  6. Pojęcie pasywów - źródła pochodzenia, źródła finansowania majątku danej jednostki gospodarczej.

  7 . Klasyfikacja źródeł dochodzenia majątku:
  a) kapitał (fundusze) własne - równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki przez jej właściciela oraz wygospodarowanych przez samą jednostkę
  b) kapitały obce - równowartość środków gospodarczych, które znajdują w dyspozycji jednostki, ale są własnością innych podmiotów,
  c) fundusze specjalne - równowartość środków pieniężnych przeznaczonych na cele specjalne.

  8. Charakterystyka funduszy ( kapitałów ) własnych
  a) kapitał ( fundusze) podstawowe- równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki przez jej założyciela,
  postacie występowania funduszy ( kapitał w) podstawowych w zależności od formy własności i ustalonych przepisami zasad gospodarki finansowej obowiązujących jednostkę
  przedsiębiorstwo państwowe - fundusz założycielski
  spółdzielnia - fundusz udziałowy
  spółka z o.o. - kapitał udziałowy
  spółka akcyjna - kapitał akcyjny
  spółka jawna - kapitał wspólników,
  b) należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitał podstawowego,
  c) kapitał zapasowy - tworzony ustawowo albo zgodnie ze statutem lub umową spółki,
  przedsiębiorstwo państwowe - fundusz przedsiębiorstwa
  spółdzielnia - fundusz zasobowy
  spółka z o.o. - kapitał zapasowy
  spółka akcyjna - kapitał zapasowy
  d) kapitał rezerwowe - w spółce z o.o. i spółce akcyjnej,
  e) wynik finansowy netto - zysk lub strata.

  9. Charakterystyka kapitałów w obcych
  a) zobowiązania długoterminowe:
  * zobowiązania, których termin spłaty przypada po upływie roku od daty, na którą sporządzony jest bilans,
  * otrzymane długoterminowe pożyczki, długoterminowe kredyty bankowe, wyemitowane obligacje,
  b) zobowiązania krótkoterminowe:
  * zobowiązania, których termin spłaty przypada w ciągu
  roku od dnia bilansowego,
  * pożyczki, obligacje, papiery wartościowe, kredyty bankowe, zaliczki na poczet dostaw, zobowiązania
  z tytuł dostaw i usług, zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytuł podatków, ceł ubezpieczeń społecznych, zobowiązania z tytuł wynagrodzel1, zobowiązania wewnątrz zakładowe,

  10. Charakterystyka funduszy specjalnych - fundusze, tworzone jako odpisy w koszty działalności lub z zysku z przeznaczeniem na ściśle określone cele,
  a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  b) inne fundusze specjalne.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.