DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  przedstaw formy aktywności zawodowej na rynku pracy
 2.  
  przedstaw formy aktywnoscizawodowej na rynku pracy
 3.  
  Podejmowanie aktywności zawodowej może następować w różnym wieku i z różnych przyczyn. Niekiedy pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywa się w bardzo młodym wieku. Czy masz już jakieś doświadczenia zawodowe? Czy możesz nazwać się osobą aktywną zawodowo? Kiedy Twoim zdaniem powinna się zaczynać aktywność zawodowa człowieka?

  Ludność aktywna i bierna zawodowo
  Ze względu na źródła utrzymania ludność można podzielić na:

  aktywną (czynną) zawodowo – do grupy tej zaliczamy osoby, które wykonują pracę zarobkową lub chwilowo jej nie wykonują (są bezrobotne), ale są zarejestrowane jako poszukujące pracy i aktywnie jej poszukują,
  bierną zawodowa (nieaktywną zawodowo) – do grupy tej należą osoby niepracujące, które utrzymują się z niezarobkowych źródeł (np. stypendiów, rent, emerytur), bądź osoby utrzymywane przez inne osoby, czyli niemające własnego źródła dochodu.
  Ludność aktywną zawodowo określa się również mianem siły roboczej.

  Kategorie wiekowe ludności w Polsce
  Ze względu na zdolność do pracy wyróżnia się 3 grupy wiekowe ludności:

  osoby w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat),
  osoby w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18–60 lat, mężczyźni w wieku 18–65 lat),
  osoby w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia).
  Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 2013 r. będzie następowało stopniowe zrównywanie wieku produkcyjnego mężczyzn i kobiet oraz podwyższanie go do 67. roku życia. W związku z tym osoby urodzone w 1994 r. przejdą na emeryturę w 2061 r.

  Dlaczego człowiek chce pracować, czyli motywy podejmowania pracy
  Praca stanowi dla człowieka dużą wartość materialną i niematerialną. Z materialnego punktu widzenia praca zapewnia człowiekowi utrzymanie i pozwala podnosić standard życia. Do niematerialnych motywów podejmowania pracy zaliczamy: możliwość spełniania swoich ambicji, szeroko rozumianego rozwoju i samorealizacji, chęć przyczyniania się do rozwoju gospodarki, możliwość uzyskania aprobaty i uznania otoczenia, w którym żyjemy, a niekiedy – zdobycia władzy. Z tych właśnie powodów człowiek podejmuje aktywność zawodową, czyli dąży do uczestnictwa w rynku pracy w sposób bezpośredni i aktywny jako pracownik lub pracodawca.

  Współczynnik aktywności zawodowej
  Poziom aktywności zawodowej określa się najczęściej za pomocą współczynnika aktywności zawodowej. Oblicza się go, dzieląc liczbę osób aktywnych zawodowo (tzn. pracujących i bezrobotnych) w danym wieku przez liczbę oznaczającą ogół ludności w tym wieku. Należy pamiętać, że wartość współczynnika aktywności zawodowej jest zawsze mniejsza niż 100%. Im wyższa wartość współczynnika, tym większa część ludności w wieku produkcyjnym chce pracować.

  Współczynnik aktywności zawodowej
  W Polsce poziom aktywności zawodowej jest znacznie zróżnicowany wśród grup wiekowych oraz płci.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.