DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania

  Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton, 4 kwietnia 1949 r.
  (fragmenty)
  Strony niniejszego Traktatu potwierdzają swą wiarę w cele i zasady Karty Narodów Zjedno­czonych oraz pragnienie życia w pokoju ze wszystkimi narodami i wszystkimi rządami. Są zdecy­dowane ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów, oparte na zasa­dach demokracji, wolności jednostki i rządów prawa. Dążą do umacniania stabilizacji i dobrobytu na obszarze północnoatlantyckim. Są zdecydowane połączyć swe wysiłki w celu zbiorowej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa. W związku z powyższym uzgad­niają one niniejszy Traktat Północnoatlantycki:

  Artykuł 1.
  Strony zobowiązują się, zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych, zała­twiać wszelkie spory międzynarodowe, w które mogłyby zostać zaangażowane, za pomocą środków pokojowych w taki sposób, aby pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz spra­wiedliwość nie zostały narażone na niebezpieczeństwo, jak również powstrzymywać się w swych stosunkach międzynarodowych od użycia lub groźby użycia siły w jakikolwiek sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych.

  Artykuł 2.
  Strony będą przyczyniały się do dalszego rozwoju pokojowych i przyjaznych stosunków mię­dzynarodowych przez umacnianie swych wolnych instytucji, przez przyczynianie się do lepszego zrozumienia zasad, na jakich opierają się te instytucje, oraz przez rozwijanie warunków dla sta­bilizacji i dobrobytu. Będą one dążyły do usuwania konfliktów w prowadzonej przez nie między­narodowej polityce gospodarczej i będą popierały współpracę gospodarczą miedzy wszystkimi Stronami lub częścią z nich.

  Artykuł 3.
  Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego Traktatu, Strony, każda z osobna i wszyst­kie razem, poprzez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną będą utrzymywały i rozwi­jały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści.

  Artykuł 4.
  Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone bę­dą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.

  Artykuł 5.
  Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Pół­nocnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim, i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmie niezwłocznie, samodzielnie, jak i w poro­zumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa północnoatlantyckiego.
  O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bez­zwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Ra­da Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodo­wego pokoju i bezpieczeństwa. (...)

  Artykuł 7.
  Niniejszy Traktat nie narusza i nie będzie interpretowany jako naruszający w jakikolwiek spo­sób ustanowione w Karcie prawa i obowiązki Stron będących członkami Narodów Zjednoczo­nych ani też nie narusza głównej odpowiedzialności Rady Bezpieczeństwa za utrzymanie mię­dzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (...)


  Pytania i ćwiczenia

  1.Wymień wartości, do których odnosi się w preambule Traktat Północnoatlantycki.
  2.Wymień zobowiązania, jakie Traktat nakłada na państwa członkowskie NATO.
  3.Określ relacje między NATO a ONZ, wynikające z postanowień Traktatu Północno­atlantyckiego.
  4.Jakie korzyści i zobowiązania wynikają z podpisania przez Polskę Traktatu?
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.