DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Proszę o rozwiazanie tego testu ..! Daje NAjjj

  Zaznacz zestaw zawierający wzory sumaryczne węglowodorów, które należą do związków nienasyconych.


  A. C2H2, C2H4

  B. C2H2, CH4

  C. C2H6, C2H4

  D. CH4, C2H4

  Ile dm3 tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 2 dm3 propanu (w warunkach normalnych)?


  A. 5

  B. 10

  C. 112

  D. 22,4

  Zaznacz właściwy stosunek masowy węgla do wodoru w pentenie.


  A. 1 : 6

  B. 1 : 2

  C. 2 : 1

  D. 6 : 1

  Jaki wzór ma węglowodór o masie cząsteczkowej 44u, zawierający 82% węgla?


  A. C2H6

  B. C4H6

  C. C3H8

  D. C6H16

  Podkreśl nazwę alkinu o 8 atomach węgla w cząsteczce.


  A. oktan

  B. penten

  C. pentan

  D. oktyn

  Który z wymienionych węglowodorów nie należy do alkanów?


  A. C40H82

  B. C25H52

  C. C18H38

  D. C28H56

  W kopalniach występuje gaz, który stanowi śmiertelne zagrożenie dla górników. Jaki to gaz i która z jego właściwości jest przyczyną tego zagrożenia?


  A. Jest to eten. Jego wysoka aktywność chemiczna, łatwopalność i wybuchowość stanowią zagrożenie dla ludzi

  B. Gazem tym jest metan. Największym zagrożeniem jest jego łatwopalność, wybuchowość mieszanin z powietrzem i brak zapachu

  C. W kopalniach występuje tlenek węgla(II), czyli czad, który i z powodu swego toksycznego charakteru i łatwopalności stanowi zagrożenie dla górników

  D. Największym zagrożeniem w kopalniach jest obecność etanu. Gaz ten zwany gazem kopalnianym lub błotnym może być powodem zatrucia górników

  Zaznacz wzór sumaryczny alkanu.


  A. C6H8

  B. C5H10

  C. C7H16

  D. C6H10

  Które z podanych równań przedstawia reakcję półspalania pentanu?


  A. C5H12 + 5O2 ---> 5CO + 6H2O

  B. C5H10 + 5O2 ---> 5CO + 5H2O

  C. 2C5H12 + 11O2 ---> 10CO + 12H2O

  D. C5H12 + 2O2 ---> 5C + 4H2O
  Zaznacz zestaw zawierający nazwy odmian alotropowych węgla.


  A. antracyt, grafit, sadza

  B. torf, diament, grafit

  C. grafit, fulereny, diament

  D. antracyt, węgiel kamienny, węgiel brunatny
  Jaką objętość zajmie 1 kg metanu w warunkach normalnych, jeśli wiadomo, że gęstość (ciężar właściwy) metanu wynosi 0,665 g/dm3


  A. 0,665 m3

  B. 6,65 m3

  C. ok. 150 dm3

  D. ok. 1,5 m3
  Aby odróżnić węglowodór nasycony od nienasyconego można:
  I. przeprowadzić reakcję z roztworem manganianu(VII) potasu i obserwować jego zabarwienie
  II. spalić oba związki w tlenie i porównać produkty reakcji
  III. przeprowadzić reakcję z wodą bromową
  IV. porównać zapachy obu związków, węglowodory nasycone są bezwonne
  V. zbadać rozpuszczalność obu związków w wodzie, węglowodory nienasycone są trudnorozpuszczalne


  A. I i II

  B. II i III

  C. III, IV i V

  D. I i III
  Zaznacz rodzaje wiązań, którymi połączone są atomy węgla w cząsteczkach węglowodorów szeregu homologicznego alkenów.


  A. tylko potrójne

  B. co najmniej jedno potrójne

  C. co najmniej jedno podwójne

  D. tylko pojedyncze
  Które zdanie jest nieprawdziwe?


  A. w wyniku reakcji węgliku wapnia z wodą powstaje palny gaz, acetylen

  B. produktem reakcji acetylenu z wodą bromową jest tetrabromometan

  C. w wyniku reakcji etylenu z wodorem powstanie etan

  D. działając wodą bromową na etan nie otrzymamy dibromoetenu
  Wskaż zestaw zawierający produkty spalania niecałkowitego metanu.


  A. C, H2O

  B. CO2, H2O

  C. CO, H2

  D. CO, H2O
  W reakcji spalania całkowitego wzięło udział 6,02.1023 cząsteczek metanu. Ile cząsteczek wody powstało w tej reakcji?


  A. 6,02 . 1023

  B. 1,204 . 1024

  C. 6,02 . 1024

  D. 3,01 . 1023
  Wskaż grupę wzorów sumarycznych związków chemicznych, które zaliczamy do szeregu homologicznego alkenów.


  A. C3H8, C4H8, C5H8

  B. C3H4, C4H8, C8H14

  C. C3H8, C4H10, C6H14

  D. C3H6, C5H10, C10H20
  Podkreśl zestaw, w którym podano właściwości etenu.


  A. bezbarwny, bezwonny gaz, nierozpuszczalny w wodzie, spala się jasnym płomieniem

  B. bezbarwny, o delikatnym zapachu gaz, nierozpuszczalny w wodzie, spala się niebieskim płomieniem

  C. bezbarwny, bezwonny gaz, nierozpuszczalny w wodzie, spala się niebieskim płomieniem

  D. bezbarwny, o delikatnym zapachu gaz, nierozpuszczalny w wodzie, spala się jasnym płomieniem
  Wskaż szereg węglowodorów uporządkowanych według malejącej liczby atomów węgla w cząsteczce.


  A. heksan, butan, pentan

  B. heksan, pentan, butan

  C. butan, heksan, pentan

  D. butan, pentan, heksan
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.