DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Jakie kompetencje posiada prezydent
 2.  
  Wypisze Ci kilka bo naprawdę jest ich dużo. Wypisuje z Konstytucji.

  - Prawo do przeprowadzenia referendum za zgodą bezwzględną większością senatorów.
  - Prawo do przeprowadzenia referendum zatwierdzającego ustawę o zmianie konstytucji uchwaloną - - przez parlament dotycząca rodziału I,II lub XII Konstytucji wnioskowane do Marszałka Sejmu
  - Prawo zgłodzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji
  - zarządza wybory parlamentarne, wyznaczając jednocześnie dzień wyborów
  - zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu
  - wyznacza Marszałka Seniora w Sejmie
  - ma prawo zwrócić się z orędziem do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, którego audytorium ma obowiązek wysłuchać i nie może nad nim przeprowadzać debaty ze względu na autorytet Głowy Państwa
  - ma prawo zgłaszania poprawek do zgłoszonych przez siebie projektów ustaw
  - ma prawo weta ustawodawczego
  - przed podpisaniem ustawy ma prawo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustawy
  - podpisuje ustawy
  - zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw
  - desygnuje i powołuje Premiera w zasadniczej procedurze powoływania Rządu
  - obligatoryjnie odwołuje ministra, wobec którego Sejm uchwalił wotum nieufności
  - wydaje rozporządzenia na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego i w celu wykonania ustawy
  - wydaje zarządzenia na podstawie ustaw
  - ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
  - ma prawo, przed ratyfikacją umowy, wnioskować do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją
  - jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych - w czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
  - na wniosek Ministra Obrony Narodowej określa kierunki rozwoju sił zbrojnych za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej
  - na wniosek Premiera zatwierdza strategię bezpieczeństwa narodowego
  - w sprawach szczególnej wagi może zwoływać posiedzenia Rad Gabinetowej
  - wnioskuje do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego
  - ma prawo zlecać Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli
  - nadaje i zwalnia z obywatelstwa
  - nadaje ordery i odznaczenia
  - na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły naukowe profesora oraz profesora sztuki
  - na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje sędziów
  - jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, to Prezydent postanawia o stanie wojny w przypadku zbrojnej napaści na terytorium RP,
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.